Ochrana osobných údajov

o

V súvislosti s osobnými údajmi poskytnutými na základe osobnej, telefonickej alebo e-mailovej komunikácie Vám odporúčame pozorne sa oboznámiť s týmito podmienkami spracúvania osobných údajov, ktorými sa pri spracúvaní Vami poskytnutých osobných údajov riadime.

1. Úvod

Vaše súkromie je pre nás dôležité, preto sa snažíme o zabezpečenie vysokej úrovne ochrany Vašich osobných údajov pri ich spracúvaní ako aj o zachovanie transparentnosti ich spracúvania v súlade Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, o ochrane osobných údajov ktorým sa zrušuje smernica 95/45/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“).

Na účely GDPR je prevádzkovateľom určujúcim účel a rozsah spracúvania osobných údajov poskytnutých prostredníctvom osobnej, telefonickej alebo e-mailovej komunikácie spoločnosť Filippo catering, s. r. o., so sídlom Mierová 83, Bratislava 821 05, IČO: 44651392, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 57224/B (ďalej len aj ako Prevádzkovateľ). V Prípade ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracúvania osobných údajov, ktoré sme od Vás získali prostredníctvom osobného stretnutia, telefonátu alebo e-mailu, alebo v prípade ak chcete uplatniť niektoré z nižšie uvedených práv vyplývajúcim Vám z GDPR, prosím kontaktujte nás prostredníctvom písomných podaní adresovaných na vyššie uvedenú adresu sídla Prevádzkovateľa alebo elektronicky na e-mailovej adrese filippo@filippo.sk.

2. Získavanie osobných údajov

Tieto pravidlá sa aplikujú na spracúvanie osobných údajov, ktoré nám poskytnete prostredníctvom osobnej, telefonickej alebo e-mailovej komunikácie týkajúcej sa alebo súvisiacej s poskytovaním cateringových služieb.

3. Osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame

Za účelmi špecifikovanými nižšie v bode 4 týchto pravidiel je nevyhnutné spracúvať osobné údaje o jednotlivcoch a kontaktných osobách resp. zamestnancoch spoločností, ktoré majú záujem o poskytovanie cateringových služieb. Získané osobné údaje však spracúvame v súlade so zásadou minimalizácie spracúvania osobných údajov zakotvenou v GDPR a preto ich spracúvame len v nevyhnutnej miere a nasledujúcom rozsahu: meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo.

Je veľmi dôležité aby osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame boli pravdivé a aktuálne. Informujete nás prosím, ak sa Vaše osobné údaje počas trvania spracúvania zmenia.

4. Účely na ktoré spracúvame Vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje spracúvame na nasledujúce účely:

  1. na komunikáciu s Vami, poskytnutie reakcie alebo spätnej väzby k prejavenému záujmu alebo podnetu z Vašej strany predloženému osobne, telefonicky alebo e-mailom; a
  2. na marketingové účely a realizáciu našich marketingových aktivít, ktoré sú v súlade so zákonom a zahŕňajú poskytovanie informácií o administratívnych projektoch nášho portfólia a zasielanie newsletterov;

V prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje za účelom priameho marketingu vo forme zasielania newsletteru o novinkách a ponuke nášho portfólia, o ktorých si myslíme, že by Vás mohli zaujímať, vždy Vám dávame možnosť odhlásiť sa z odberu newsletteru, ak už nebudete mať kedykoľvek v budúcnosti záujem na jeho odbere.

5. Právny základ spracúvania Vašich osobných údajov

Spracúvanie Vašich osobných údajov na účely popísané vyššie v bode 4 pod písm. a) (t.j. komunikácia na základe Vami prejaveného záujmu) a na účely popísané v bode 4 pod písm. b) (t.j. naše marketingové aktivity) vychádza z nášho oprávneného záujmu (i) na aktívnej komunikácii s jednotlivcami a spoločnosťami, ktorí prejavia záujem o poskytnutie našich služieb z nášho portfólia a (ii) na efektívnej marketingovej podpore a propagácii našich podnikateľských aktivít. Aj keď sú právnym základom spracúvania Vašich  osobných údajov naše oprávnené záujmy, vždy rešpektujeme a uprednostňujeme Vaše práva a záujmy pred našimi záujmami.

Spracúvanie Vašich osobných údajov na základe nášho oprávneného záujmu vyplýva z čl. 6 ods. 1, písm. f) GDPR. Máte však právo kedykoľvek namietať uvedené spracovanie Vašich osobných údajov. Za týmto účelom nás kedykoľvek kontaktuje písomne na adrese nášho sídla uvedeného v úvode týchto pravidiel alebo na e-mailovej adrese: filippo@filippo.sk. Každé podanie námietky dôsledne vyhodnotíme a o výsledku Vás budeme informovať.

6. Doba spracúvania Vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame tak dlho, ako je to potrebné na splnenie účelov, na ktoré sme ich získali. Doba spracúvania Vašich osobných údajov je 3 roky odo dňa ich získania. Plynutie doby spracúvania osobných údajov pravidelne kontrolujeme a v prípade ak uplynie, spracúvanie osobných údajov ukončíme a osobné údaje vymažeme resp. zlikvidujeme.

7. Zdieľanie Vašich osobných údajov s tretími stranami

V súlade s účelmi spracovania špecifikovanými v týchto pravidlách sa realizuje spracúvanie Vašich osobných údajov aj prostredníctvom tretích osôb.

Takýmito tretími osobami sú dodávatelia služieb, ktoré využívame, aby sme mohli realizovať spracúvanie Vašich osobných údajov na účely podľa týchto pravidiel. Konkrétne ide o služby spojené s dodaním cateringových služieb a podporou a administráciou marketingových a predajných aktivít Prevádzkovateľa a spoločností, prostredníctvom ktorých Prevádzkovateľ realizuje služby, dodávanie produktov v rámci jednotlivých projektov. 

Sprostredkovatelia sú zaviazaní spracúvať Vaše osobné údaje výlučne na účely, ako sú popísané v týchto pravidlách. Vaše dáta nie sú sprístupnené tretím stranám na účely ich nezávislého využitia alebo spracovania nad rámec účelov podľa týchto pravidiel.

8. Medzinárodný prenos Vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje nie sú prenášané do iných štátov mimo Európskej únie. Softwarový systém, v ktorom sú Vaše osobné údaje spracúvané na základe licenčnej zmluvy medzi Prevádzkovateľom a poskytovateľom softwarového systému, je uložený na serveroch poskytovateľa tohto systému so sídlom v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska.

9. Vaše práva súvisiace so spracúvaním Vašich osobných údajov

GDPR Vám priznáva značný rozsah práv, ktoré rešpektujeme a umožníme Vám uplatňovať ich v plnom rozsahu. V rámci uplatnenia Vašich práv ste oprávnení najmä:

  • požiadať nás o kópiu osobných údajov, ktoré o Vás vedieme, a opis toho ako tieto osobné údaje používame;
  • požiadať o nápravu osobných údajov, ktoré o Vás vedieme, ak sa domnievate, že tieto osobné údaje môžu byť nepresné, neaktuálne, nesprávne;
  • požiadať o poskytnutie Vašich osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame automatizovanými prostriedkami na základe Vášho súhlasu, tretej strane;
  • požiadať, aby sme obmedzili používanie Vašich osobných údajov alebo účel ich spracúvania v určitých obmedzených prípadoch;
  • za určitých okolností namietať spracúvania Vašich osobných údajov, keďže spracúvame Vaše osobné údaje na základe našich oprávnených záujmov.

V prípade ak máte záujem o bližšie informácie o Vašich právach vyplývajúcich z GDPR, ktoré je možné uplatniť voči nám vo vzťahu so spracúvaniu Vašich osobných údajov, neváhajte nás kontaktovať písomne na adrese nášho sídla uvedeného v úvode týchto pravidiel alebo na e-mailovej adrese: filippo@filippo.sk.

Našim záujmom je snažiť sa zodpovedať akékoľvek Vaše otázky a vyriešiť akúkoľvek sťažnosť súvisiacu so spracúvaním Vašich osobných údajov. Ak však máte pocit, že sme Vašu sťažnosť nevyriešili, berte na vedomie, že máte právo sťažovať sa na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Tieto pravidlá spracúvania osobných údajov môžu byť jednostranne kedykoľvek doplnené alebo zmenené. O prípadných  zmenách Vás budeme informovať.

Filippo catering, s.r.o.