Všeobecné obchodné podmienky

o

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

FILIPPO CATERING s.r.o.,

Dodávateľ: FILIPPO CATERING  s.r.o.
Mierová 83
821 05 Bratislava
IČO: 44 651 392
DIČ: 2022772466
IČ DPH: SK 2022772466

Zastúpená : Filip Póša, konateľ

Bankové spojenie: ČSOB banka., 4013644460/7500
Registrácia: Okresný súd Bratislava I, Obchodný register, Odd. Sro.,Vložka č.57224/B

Klient (Odberateľ):

Všeobecné ustanovenia:

 1. Tieto všeobecné dodacie podmienky platia v plnom rozsahu, pokiaľ si zmluvné strany : dodávateľ a klient nedohodnú v zmluve o dodávke, tovaru alebo služby (ďalej len dodávka) prípadne v potvrdení objednávky niektoré podmienky dodávky inak.
 2. Akékoľvek zmeny zmluvy, objednávky, alebo týchto podmienok musia byť uskutočnené dohodou oboch strán v písomnej podobe.

Termín dodania tovaru, alebo služby:

 1. Dodávateľ dodá objednaný tovar alebo službu klientovi v dohodnutom termíne, čase a mieste plnenia po zaplatení dohodnutého preddavku.

Dodacie podmienky:

 1. Spolupráca klienta s dodávateľom začína spravidla konzultáciou klienta s dodávateľom o požiadavke klienta, jeho zámere  na uskutočnenie akcie, súčasťou ktorej bude podávaná strava a nápoje (ďalej len catering), inventár a dekoráciu atď. vrátane  udania finančného limitu klienta  na danú akciu.
 2. Pred potvrdením objednávky je dodávateľ oprávnený a klient mu to musí zabezpečiť osobne skontrolovať priestory, v ktorých sa bude akcia konať, (prístup autom , zázemie, voda ), klient je povinný oboznámiť dodávateľa so všetkými informáciami a skutočnosťami, ktoré si úroveň akcie vyžaduje (napr. hygiena, ochrana a bezpečnosť osôb, protokol a pod.), ktoré musí dodávateľ rešpektovať.
 3. Dodávateľ predloží klientovi množstvo, skladbu jedál a nápojov a kalkuláciu objednaného tovaru alebo služieb, ktoré je klient povinný dodávateľovi v objednávke písomne potvrdiť.
 4. Požiadavka na dodávku tovaru, alebo služby – záväzná objednávka klienta vrátane potvrdenej  ponuky musí byť doručená dodávateľovi v písomnej forme (poštou, faxom, e:mailom) a podpísaná  klientom alebo za klienta  oprávnenou osobou.
 5. Z objednávky musí byť jasný termín dodávky vrátane času konania a doby trvania akcie klienta, popis akcie, miesto plnenia dodávateľa, počet účastníkov a množstvo jedál, nápojov (menu) prípadne iného doplnkového tovaru, darčekového sortimentu a pod a konečná cena dodávky.
 6. Potvrdením ponuky, objednávky a zaplatením dohodnutého preddavku došlo k uzavretiu zmluvného vzťahu.
 7. Klient je povinný pri preberaní dodávky – cateringu, pred zahájením akcie, skontrolovať kvalitu, množstvo, sortiment vzhľad a ostatné parametre dodávky, zistené rozdiely oproti potvrdenej objednávke je klient povinný ihneď na mieste  reklamovať. Dodávateľ je povinný oprávnenej osobe pri reklamácií (ak je to technicky možné) ihned vyhovieť.
 8. Doplnkovou službou sa rozumie poskytnutie dodatočnej služby, nad rámec potvrdenej objednávky, najmä poskytovanie služby nad dohodnutý časový limit (nadčas pre personál), zabezpečenie ďaľšieho jedla alebo nápojov nad rámec potvrdenej objednávky. Dodávateľ je povinný takúto dodatočnú službu poskytnúť, ak je to technicky možné, klient je povinný za túto službu zaplatiť osobitne, nad rámec potvrdenej sumy za akciu, spravidla s 10% prirážkou, ak sa s dodávateľom nedohodne inak. Dodávateľ je povinný klienta včas upozorniť, že objednaný sortiment sa minul, že sa čerpá z dohodnutej rezervy.
 9. Nebezpečenstvo škody na predmete dodávky prechádza na klienta okamihom prevzatia, ak sa nedohodne s dodávateľom inak.
 10. Prevzatie predmetu dodávky potvrdí klient  dodávateľovi na dodacom liste.

Zmena objednávky, zrušenie akcie.

 1. Potvrdenú objednávku možno na požiadanie klienta zmeniť najneskôr 21 dní pred termínom konania akcie.
 2. V prípade odvolania, alebo zrušenia akcie, (storno) je klient povinný zaplatiť dodávateľovi náklady vynaložené na prípravu akcie, nákup surovín, technické zabezpečenie a pod.; ich výška závisí od toho, v akom predstihu pred termínom konania akcie dôjde k jej zrušeniu .
 3. Zrušením objednávky po jej potvrdení súhlasí klient s úhradou storno poplatku

Dátum stornovania akcie Výška náhrady nákladov:

21 dní pred termínom akcie 30%  z celkovej sumy vrátane cateringu a ostatných služieb

14 dní pred termínom akcie 40% z celkovej sumy vrátane cateringu a ostatných  služieb

7 dní pred termínom akcie 60% z celkovej sumy vrátane cateringu a ostatných služieb

4 dni a menej  dní před termínom akcie 70% z celkovej sumy vrátane cateringu a ostatných služieb

Platobné podmienky

 1. Klient je povinný  uhradiť  dodávateľovi  preddavok (zálohu)  na prípravu skcie vo výške 50% z ceny dodávky  potvrdenej  v objednávke.. Bez zaplatenia preddavku dodávateľ  nie je povinný zahájiť prípravu na zabezpečenie akcie, nie je v omeškaní, nedošlo k uzatvoreniu zmluvného vzťahu s klientom.
 2. Lehota splatnosti faktúry  je 14 dní od odoslania. V prípade omeškania s úhradou faktúry klient je povinný uhradiť dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1,5 % z faktúrovanej sumy za každý deň omeškania .

V Bratislave dňa 26.01.2019